Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Region Norrbotten – Personcentrerat mötesstöd

Region Norrbotten har arbetat för att minska antalet utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus. Genom att låta patienten hinna hämta kraft, landa i sin hemmiljö och reflektera över sina resurser och behov ökar dennes möjlighet att orka vara delaktig i planeringen av sin vård-, stöd- och omsorg.

Resultatet är positivt men det kvarstår arbete med att höja kvaliteten på bland annat det samordnade planeringsmötet och dokumentationen i den samordnade individuella planen (SIP) och erhålla ett mer personcentrat förhållningssätt. Personalen inom primärvården och kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänsten efterfrågar ett stöd för detta. En granskning av 250 SIPar visar planen inte skrivs utifrån den enskildes egna mål och delmål utan ofta mer som en aktörsplan. Informationsmängden i planen sätts således av personalen.

Utmaningen är att utveckla ett personcentrerat mötesstöd och sätta informationsmängden i planen utifrån patient/närståendes behov och önskemål. För att identifiera patienters och närståendes behov och önskemål om mötesstruktur, innehåll och förhållningssätt men även behov och önskemål om informationsmängd, struktur i SIPen samt digital tillgänglighet till själva SIPen ser vi tjänstedesign där patient/närstående är medskapare i processen som en självklarhet.