Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Region Sörmland – Samverkan komplexa vårdflöden

Piloten fokuserar på personer med komplex problematik, hög grad av social utsatthet och psykisk ohälsa. Dessa personers behov är omfattande och kräver ofta insatser från kommunen, regionen, omsorgen och vården. Nuvarande arbetssätt är otillräckligt för möta behoven på ett bra sätt, framförallt eftersom olika aktörer inte samverkar tillräckligt bra.

Vård och omsorgsinsatser saknar långsiktigt perspektiv och ökar risken för en negativ spiral som kan leda till ytterligare marginalisering och utsatthet.

För mer hållbar omsorg och vård behöver graden långsiktighet öka i de insatser som ges och att insatser behöver samordnas på ett strukturerat sätt så individen får bättre möjligheter att uppnå god hälsa.

Det är viktigt att patienter, brukare och anhöriga är med i processen. Det finns planer på olika typer av råd, intervjuer samt samarbete med patient- och brukarföreningar. Det finns behov att hitta nya innovativa arbetsätt för att kunna nå de personer som kanske inte normalt är med och engagerar sig i olika typer av lösningar.