Pilotprojekt

Projektet Närmare! bedrivs av Experio Lab Sverige med finansiering från SKL och har till syfte att undersöka utvecklingen av den nära och personcentrerade vården genom användandet av designkompetens.

Vi söker efter verksamheter som vill genomföra pilotprojekt som kan ge insikter om vilka förändringar som behövs när det gäller riktlinjer, belöningssystem, kultur och beteende för att kunna skapa mer värde i patienters/brukares vardag. Projektet vill genom att koppla ihop lokala, regionala och nationella aktörer samskapa nya erfarenheter och kunskap om potentialen i att arbeta designdrivet för att genomföra nära och personcenterad vård som skapar goda förutsättningar för relationer; till exempel organisering, ledarskap, information och system.

Pilotprojekten ska

  • vara användarcentrerade och utgå från patienters/brukares/närståendes behov
  • se dessa som en deltagande resurs med kontinuerlig relation med vårdgivare
  • söka samverkan mellan huvudmannagränser (till exempel region/kommun)
  • genomföras av tvärprofessionella team
  • följa designmetodik

Pilotprojekten ansvarar för att genomföra och resurssätta arbetet men får stöd i form av ett team av designers samt en forskargrupp och gemensam kunskapsdelning. Designstödet formuleras utifrån piloternas behov och har erfarenhet av designdrivet arbete. Projektstart för pilotgrupp 1 sker innan sommaren. Urval till pilotgrupp 2 sker under sommaren med uppstart i slutet av augusti/början av september. Urval för pilotgrupp 3 sker i september med uppstart i oktober.